Pavićević: Nema grada u Srbiji koji ne bi želeo Brazilu da bude domaćin!

Vest da će Brazil 10. i 12. aprila 2019. da gostuje u Srbiji kreirala je opštenarodno veselje i konsenzus među ovdašnjim ljubiteljima futsala: „Moramo da prisustvujemo spektaklu (puta 2)!”

A, znate li ko je najzaslužniji za dolazak Karioka, odnosno, što će decenijski san da na delu vidimo majstore sa Kopakabane da postane java?

Bez sumnje, Bojan Pavićević, koordinator za futsal FSS!

– Po­sle Por­tu­ga­la, Ru­si­je, Špa­ni­je i Ira­na, igra­će­mo i sa Bra­zi­lom. Potpisali smo ugovor, us­hi­ćen sam, kom­ple­ti­ra­će­mo pri­ja­telj­ske utak­mi­ce sa pet naj­ja­čih svet­skih re­pre­zen­ta­ci­ja u sa­mo go­di­nu da­na – rekao je Pavićević u intervjuu za Sportski žurnal.

Do sada, najveća prepreka bio je novac, ali…

– Tač­no, Ka­ri­o­ke su sku­pe, ali na ru­ku nam ide či­nje­ni­ca da su već ugo­vo­ri­li do­la­zak u Evro­pu – po­sle nas igra­će i s Polj­skom. Otud, pri­sta­li su na po­la ce­ne, ve­ruj­te, ta šan­sa se ne pro­pu­šta!

Orlovi će neposredno posle Brazila, 15. i 16. aprila, kao domaćini imati i dva kontrolna meča protiv Belgije

Legendarni kapiten naše reprezentacije izrazio je zahvalnost rukovodstvu FSS što je imalo sluha za njegovu inicijativu s radnim naslovom „Futsal magija u Srbiji” i dodao:

– Gde će­mo da igra­mo s Bra­zi­lom? Tvr­dim da ne­ma gra­da u Sr­bi­ji ko­ji ne bi že­leo da im bu­de do­ma­ćin! Raz­mi­sli­će­mo, pre­mi­jer­ni pred­log je da to bu­du Be­o­grad i Niš, ma­da, glav­ni grad je ma­lo spe­ci­fi­čan, ima pu­no sa­dr­ža­ja, ali, uz pra­vu re­kla­mu, ne sum­njam da bi „pot­pi­sao” spek­takl.

Izabranici selektora Gorana Ivančića 3. i 4. decembra gostovaće Španiji, dok će 4. i 5. februara biti domaćini Iranu, u Loznici i Šapcu

Koordinator za futsal FSS izneo je još jedan zanimljiv podatak, od izuzetnog značaja za aprilske praznike:

– Bra­zil u Sr­bi­ju do­la­zi u naj­ja­čem sa­sta­vu!

Bojan Pavićević je čvrsto uveren, rekli bismo – s razlogom, da će Orlovi dostojno da se suprotstave četvorostrukom prvaku sveta:

– Dva tri­jum­fa pro­tiv Polj­ske, u Pan­če­vu (4:3) i Zre­nja­ni­nu (3:1), po­ka­za­li su da smo na pra­vom pu­tu. Pri­ka­za­li smo mo­žda i naj­bo­lje par­ti­je u po­sled­njih ne­ko­li­ko godina.


Or­li­ći posle dvomeča sa Mađarima dočekuju Španiju

Omla­din­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je (U19) u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za EP u Letoniji 2019. igra­će u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, od 26. do 31. mar­ta 2019, sa do­ma­ći­nom, Por­tu­ga­lom i Mol­da­vi­jom.

Pre toga, Orliće očekuju dve pri­ja­telj­ske utak­mi­ce protiv Ma­đa­rske, 24. i 25. no­vem­bra, u Su­bo­ti­ci i Se­ge­di­nu i novitet – izabranici selektora Vladimira Jovanovića 15. i 16. ja­nu­a­ra dočekaće Špa­ni­ju.