СПЕКТАКЛ У „АРЕНИ”: Београде, нек’ Бразил падне насред твоје насмејане улице

Футсал Србијо, Београде, живели смо за овај дан и коначно га дочекали, зато, вечерас уживајмо – па не долази нам Бразил, ејјј, Бразил, најјачи на свету, синоним за враголије, мајсторије, чаролије… стално у госте (хвала ФСС и Бојану Павићевићу што су нам га довели).

Орлови, мајстори, креатори наших екстаза, делиријума, константних радости, опустите се и наставите да пишете историју, баш као што сте, љубимци нације, учинили и прексиноћ, у футсалу одувек оданом Нишу. У нашим очима остали бисте велики и да сте се часно поклонили пред тим силним, магичним Кариокама (кад су могли недавно Португал и Рикардињо), а ви, шта сте урадили… Победили 3:0!

Стога, без обзира на резултат у вечерашњем реваншу („Арена”, 19.00, ниво 200 распродат!), знајте да сте били, јесте и остаћете наши хероји, да ћемо вам држати палчеве и наградити вас оним што заслужујете – аплаузом.

Хајде да направимо спектакл, навијамо из свег гласа за оне који јесу и подсетимо се оних који тренутно нису и свих који су икад били на репрезентативном списку (дубок наклон, уметници); изразимо (им) захвалност и наставимо да живимо за Србију, Орлове, наш футсал… Сви као један!

И, наравно, загрмимо, баш као на Европском првенству 2016, што да не – мало модификовану песму Ђорђа Марјановића: „Београде, нек’ Бразил падне насред твоје насмејане улице! ”

ВРЕМЕ СЛАВЉА: Симић и Пршић Фото: ФСС

А, шта каже командант?

– Још не мо­гу да ве­ру­јем да смо победили Бра­зил­, по­сти­гли три го­ла, ни­смо при­ми­ли ни­је­дан! Ни­ко ни­је оче­ки­вао ова­ко не­што, Бра­зил­ци су би­ли у го­то­во иде­ал­ном са­ста­ву, али на­ши мом­ци су, но­ше­ни сјај­ним на­ви­ја­њем и уз ве­ли­ку же­љу да се пред­ста­ве у ле­пом све­тлу, над­ма­ши­ли мо­гућ­но­сти – рекао је селектор Горан Иванчић у интервјуу „Спортском журналу”.

И задовољно продужио:

– Ре­а­ли­зо­ва­ли смо све до­го­во­ре и по­ка­за­ли да има­мо јак тим. И у не­дав­ним по­ра­зи­ма од, та­ко­ђе, во­де­ћих свет­ских се­лек­ци­ја, ни­смо би­ли у под­ре­ђе­ном по­ло­жа­ју. Рај­че­вић и Ра­кић би­ли су сјај­ни, Ак­сен­ти­је­вић не­над­ма­шан, од­бра­на­ма је ули­вао си­гур­ност оста­лима.

ПОБЕДНИЧКА ТАКТИКА: Горан Иванчић Фото: ФСС

Пу­бли­ка у Ни­шу по­мо­гла нам је да до­би­је­мо нај­ве­ћу утак­ми­цу у исто­ри­ји срп­ског фут­са­ла. По­бе­ди­ли смо нај­бо­љу еки­пу на све­ту! Љу­ди, дођите у „Аре­ну”, да на­пра­ви­мо још јед­но из­не­на­ђе­ње (Миодраг Аксентијевић, српска „хоботница”)

ЧИНИО ЧУДА: Миодраг Аксентијевић Фото: ФСС

– Бразилци ће жар­ко же­ле­ти да по­пра­ве ути­сак и да нам се ре­ван­ши­рају! Ни­су на­ви­кли на по­ра­зе, чвр­стом игром на­сто­ја­ће да по­ка­жу ве­ли­чи­ну и сна­гу. Адап­ти­ра­ли смо се на игру ри­ва­ла, оста­је да по­ве­де­мо ра­чу­на о сит­ним де­та­љи­ма да би­смо по­но­во из­бо­ри­ли по­во­љан ре­зул­тат. Има­ли смо сна­жну по­др­шку у Ни­шу, оче­ку­јем то и у Бе­о­гра­ду – нагласио је селектор Србије Горан Иванчић.

Чвр­стом од­бра­ном, ди­сци­пли­ном и ако Ак­сен­ти­је­вић брани као у Ни­шу можемо до још јед­ног до­брог ре­зул­та­та. Бићемо под ја­чим при­ти­ском, да меч не оде у дру­гу крај­ност и да евен­ту­ал­но не­ким ви­со­ким по­ра­зом не по­ни­шти­мо све ле­по (Драган Томић, стрелац у „Чаиру”)

ЗАПАМТИЛЕ ГА КАРИОКЕ: Драган Томић Фото: ФСС

Победа над Бразилом не­ма це­ну! Се­лек­тор ства­ра но­ви тим, дру­га­чи­је тре­ни­ра­мо, уво­ди­мо но­ве си­сте­ме и игра­мо све бо­ље. Оче­ку­јем да кру­на сјај­них ига­ра бу­де на ква­ли­фи­ка­ци­о­ном тур­ни­ру за СП, у Фран­цу­ској (Марко Радовановић, узданица Орлова)

ЧВРСТО У ОДБРАНИ: Марко Радовановић Фото: ФСС

Рајић: Потенцирајмо сјајну Србију, не да су Бразилци били лошији

А, шта кажу легенде?

Наравно, (пре)задовољне су!

Предраг Рајић, тренер Економца, за „Спортски журнал” истиче:

– Од­и­гра­ли смо сјај­но и то би тре­ба­ло да се по­тен­ци­ра, не да су Бра­зил­ци би­ли ло­ши­ји не­го обич­но. Вр­хун­ски смо игра­ли од­бра­ну, Ак­сен­ти­је­вић је по­ка­зао кла­су, Рај­че­вић чу­вао Фе­раа… Све­сно смо их пу­сти­ли да игра­ју, има­ли смо успе­шне кон­тра­на­па­де. Бра­зил је играо ис­под оче­ки­ва­ња без Ди­је­га из Бар­се­ло­не и Пи­та из Мур­си­је, ми смо пре­ва­зи­шли се­бе.


Против Азербејџана, 15. и 16. априла у Зрењанину и Пожаревцу, међу Орловима због клупских обавеза неће бити Ак­сен­ти­је­вића, Рај­че­вића, То­мића, Пр­шића, Ра­до­ва­но­вића и Ра­мића, док су нова лица Павле Пешић (ФОН), Нинослав Алексић (Нови Пазар) и Александар Павловић (Калча)