IVANČIĆ OKUPIO ORLOVE: Sa Hrvatima za vikend bez publike

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je u subotu i nedelju odigraće dve prijateljske utakmice zatvorenog tipa protiv Hrvatske, u Sport­skom cen­tru FSS, u Sta­roj Pa­zo­vi.

Orlovi su se okupili u četvrtak u be­o­grad­skom ho­te­lu „M”, već sinoć odradili trening u „Šumicama”, dok će danas dva puta na parket – u Staroj Pazovi i u Hali Sportova.

Se­lek­tor Go­ran Ivan­čić po­zvao je 16 igra­ča, me­đu­tim, za od­su­stvo po­sle na­por­ne se­zo­ne za­mo­lio je gol­man Mi­o­drag Ak­sen­ti­je­vić, šam­pi­on Ru­si­je sa Tju­me­njom. Struč­ni štab mu je izašao u susret

SPREMNI: Kristijan Radin i Stefan Rakić

Sr­bi­ju će pro­tiv Hr­vat­ske predstavljati:

gol­ma­ni

Mirza Hot (Novi Pazar)

Vladan Koljajić (Ekonomac)

igra­či

Mar­ko Pr­šić (Slavija P, Češka)

Mar­ko Ra­do­va­no­vić (Sla­vi­ja P, Če­ška)

Vla­dan Ve­sić (Mostar SG, BiH)

Jo­van La­za­re­vić (Mo­star SG, BiH)

De­nis Ra­mić (Li­ti­ja, Slo­ve­ni­ja)

Mi­loš Si­mić (Ha­la­daš, Ma­đar­ska)

Ste­fan Ra­kić (Im­pe­ri­jal, Ru­mu­ni­ja)

Kri­sti­jan Ra­din (Di­na­mo K, Fin­ska)

Ni­ko­la Ma­ti­je­vić (Eko­no­mac)

Ni­no­slav Alek­sić (Novi Pazar)

Mi­lan Mu­tav­džić (No­vi Pa­zar)

Ve­ro­ljub Vu­ka­di­no­vić (Kalča)

Alek­san­dar Pa­vlo­vić (Kal­ča)

STRUČNI ŠTAB: Selektor Goran Ivančić, treneri Vojkan Vukmirović, Vladimir Jovanović, Bojan i Aleksa Antonić, dr Mi­ro­slav Ni­ko­lić, fi­zi­o­te­re­pe­ut Mi­ša Ma­te­jić i tim me­na­džer Igor Ga­čić

STRUKA UOČI TRENINGA U ŠUMICAMA: Igor Gačić, Aleksa Antonić, Miša Matejić, dr Miroslav Nikolić, Vojkan Vukmirović, Goran Ivančić, Vladimir Jovanović i Zoran Lekić

Skrenimo pažnju: utakmice sa Kockastima su kontrolnog karaktera i biće odigrane bez prisustva publike!

Srbiju u septembru očekuju dva testa na gostovanju Holandiji, dok je od 22. do 27. ok­to­bra u Fran­cu­skoj na pro­gra­mu kva­li­fi­ka­ci­o­ni tur­nir Gru­pe 6 za od­la­zak na SP u Li­tva­ni­ji 2020 (pored domaćina, ri­va­li su nam i Bel­gi­ja i Švaj­car­ska).

RADNO U ŠUMICAMA: Selektor Ivančić sa izabranicima

Simić stigao kao vicešampion

Miloš Simić se sa danom zakašnjenja priključio reprezentaciji: u četvrtak uveče bodrio je klupske drugove u petoj, odlučujućoj utakmici plej-ofa Mađarske, na žalost, njegov Haladaš poražen je na gostovanju Be­re­ti­uj­fa­luu 1:5, uz napomenu: naš as nije igrao zbog crvenog kartona u prethodnom meču.

Ina­če, od Sr­ba le­gi­o­na­ra titulama su se oki­ti­li Miodrag Aksentijević i Mladen Kocić u Rusiji, Vla­dan Ve­sić i Jo­van La­za­re­vić u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, Dra­gan To­mić i Slo­bo­dan Raj­če­vić u Li­ba­nu (trenutno se spremaju sa Bank ov Bejrutom za učešće u Azijskoj Ligi šampiona), Kri­sti­jan Ra­din u Fin­skoj i Ste­fan Ra­kić u Ru­mu­ni­ji.

VICEŠAMPIONI MAĐARSKE: Haladaš i Miloš Simić sa srebrnim medaljama Foto: Fejsbuk

Fotografije: FSS / I. G.