ORLOVI NA PRIPREMAMA U VRŠCU: Ivančić pozvao još trojicu

Selektor Goran Ivančić okupio je Orlove u „Milenijumu”!

Reprezentacija Srbije, u periodu 29. jun – 3. jul, odradiće u Vršcu mini-pripreme, s jedinom mišlju – savladati u novembru, u baražu, Finsku i izboriti plasman na Svetsko prvenstvo u Litvaniji (odloženo za 2021).

Prvi trening u velelepnoj dvorani odradili su:

gol­ma­ni

Ne­ma­nja Mom­či­lo­vić (Mo­star, BiH)

Slo­bo­dan To­mić (Ke­mi, Fin­ska)

igra­či

Dra­gan To­mić (Ha­le Gu­ik, Bel­gi­ja)

Jo­van La­za­re­vić (Ha­le Gu­ik, Bel­gi­ja)

Stra­hi­nja Pe­trov (Cr­ve­na zve­zda)

Da­vor Po­po­vić (Cr­ve­na zve­zda)

An­dre­ja Stoj­čev­ski (Cr­ve­na zve­zda)

Pa­vle Pe­šić (FON)

Ste­fan Alek­sić (Vra­nje)

Ni­no­slav Alek­sić (No­vi Pa­zar)

De­nis Ra­mić (Kal­ča)

La­zar Mi­lo­sa­vlje­vić (Ve­sprem, Ma­đar­ska)

Alek­san­dar Ga­vri­lo­vić (Keč­ke­met, Ma­đar­ska)

Mi­loš Si­mić (Ha­la­daš, Ma­đar­ska)

Mar­ko Pr­šić (Mer­ku­ri­ja, Ru­mu­ni­ja)

Ste­fan Ra­kić (Mer­ku­ri­ja, Ru­mu­ni­ja)

Naknadne pozive dobili su provereni reprezentativci i internacionalci u Rumuniji: Marko Pršić i Stefan Rakić

Stručni štab reprezentacije Srbije na mini-pripremama u Vršcu čine:

selektor Goran Ivančić

treneri Vla­di­mir Jo­va­no­vić, Alek­sa An­to­nić i Alek­san­dar Pe­tro­vić

dr Mi­ro­slav Ni­ko­lić

fi­zi­o­te­ra­pe­ut Jo­vo Du­ba­jić

eko­nom Ne­ma­nja Pa­pri­ca

tim-me­na­džer Igor Ga­čić

Mladi golman Luka Đorđević (Siliko, Slovenija) morao je zbog povrede da otkaže poziv, pa je u državni tim kooptiran Slobodan Tomić

Ba­raž sa Finskom na programu je iz­me­đu 2. i 11. no­vem­bra, u Ni­šu i u Van­ti.


FO­TO: FSS