СРБИЈА ВЕЧЕРАС ПРОТИВ ПОЉСКЕ: Томић и Рамић уверени у победу у Панчеву

Панчево (дворана „Стрелиште”, 19.00): Србија – Пољска, први део. Улаз бесплатан!

Податак да ће на црту учесници Европског првенства у Словенији 2019 – идеална позивница љубитељима футсала из целе земље да се сјате у град надомак Београда и не штедећи дланове уживају у игри Орлова.

– Про­шле го­ди­не, на ква­ли­фи­ка­ци­о­ном тур­ни­ру за ЕП у Елблагу, са­вла­да­ли смо По­ља­ке 4:0 на њи­хо­вом пар­ке­ту, али утак­ми­ца је у ве­ћем де­лу би­ла не­из­ве­сна, клат­но је мо­гло и на  стра­ну домаћина. На сре­ћу, ни­је – изјавио је Спортском журналу Драган Томић, непосредно пошто се јуче прикључио друговима у Зрењанину после вишечасовног пута из Либана.

Популарни Гале, узданица једног од најбољих тимова Азије – Банк ов Бејрута, изузетно цени вечерашњег противника:

– По­ља­ци су довели но­вог се­лек­то­ра, успе­шно их је као тре­ће­пла­си­ра­не у гру­пи кроз ба­раж са Ма­ђа­ри­ма од­вео на ЕП. У Љу­бља­ни су ре­ми­зи­ра­ли са Ру­си­ма и по­ра­же­ни су од Ка­зах­ста­на. Ра­ди се о озбиљ­ној еки­пи, ме­ђу­тим, учи­ни­ће­мо све да их по­но­во по­бе­ди­мо.

Реванш између Србије и Пољске заказан је за сутра: у Зрењанину, у „Кристалној дворани” (18.00), такође – уз бесплатан улаз

Денис Рамић – један од Орлова који увек оставља срце на паркету! И, сада, пун оптимизма:

– По­зи­вам пу­бли­ку да ис­пу­ни дво­ра­ну у Пан­че­ву, ово нам је пр­ви пут ове го­ди­не да игра­мо у Ср­би­ји. Же­ли­мо да се пред­ста­ви­мо у ле­пом све­тлу и са­вла­да­мо ква­ли­тет­ну Пољ­ску.

Бо­је Ср­би­је ве­че­рас ће бра­ни­ти: гол­ма­ни Ми­о­драг Ак­сен­ти­је­вић и Ја­ков Ву­лић и игра­чи Мла­ден Ко­цић, Ми­лош Си­мић, Дра­ган То­мић, Сте­фан Ра­кић, Вла­дан Ве­сић, Де­нис Ра­мић, Јо­ван Ла­за­ре­вић, Мар­ко Пр­шић, Урош Кра­снић, Кри­сти­јан Ра­дин, Мар­ко Ра­до­ва­но­вић и Стра­хи­ња Пе­тров.

Орлови су се ју­че у Зре­ња­ни­ну дру­жили са Ан­дри­јом Ге­рићем, нашим про­сла­вље­ним од­бој­кашем, из­ме­ђу оста­лог – златним на ОИ у Сид­не­ју 2000. Спортски психолог и ментални тренер на позив пријатеља Го­ра­на Иван­чи­ћа одржао је ре­пре­зен­та­тив­ци­ма пре­да­ва­ње

Србија и Пољска су кроз историју, почевши од 1998, седам пута одмерили снаге, уз апсолутну доминацију Орлова: шест победа и реми


Насловна: Драган Томић и Денис Рамић Фото: И. Гачић