SRBIJA VEČERAS PROTIV POLJSKE: Tomić i Ramić uvereni u pobedu u Pančevu

Pančevo (dvorana „Strelište”, 19.00): Srbija – Poljska, prvi deo. Ulaz besplatan!

Podatak da će na crtu učesnici Evropskog prvenstva u Sloveniji 2019 – idealna pozivnica ljubiteljima futsala iz cele zemlje da se sjate u grad nadomak Beograda i ne štedeći dlanove uživaju u igri Orlova.

– Pro­šle go­di­ne, na kva­li­fi­ka­ci­o­nom tur­ni­ru za EP u Elblagu, sa­vla­da­li smo Po­lja­ke 4:0 na nji­ho­vom par­ke­tu, ali utak­mi­ca je u ve­ćem de­lu bi­la ne­iz­ve­sna, klat­no je mo­glo i na  stra­nu domaćina. Na sre­ću, ni­je – izjavio je Sportskom žurnalu Dragan Tomić, neposredno pošto se juče priključio drugovima u Zrenjaninu posle višečasovnog puta iz Libana.

Popularni Gale, uzdanica jednog od najboljih timova Azije – Bank ov Bejruta, izuzetno ceni večerašnjeg protivnika:

– Po­lja­ci su doveli no­vog se­lek­to­ra, uspe­šno ih je kao tre­će­pla­si­ra­ne u gru­pi kroz ba­raž sa Ma­đa­ri­ma od­veo na EP. U Lju­blja­ni su re­mi­zi­ra­li sa Ru­si­ma i po­ra­že­ni su od Ka­zah­sta­na. Ra­di se o ozbilj­noj eki­pi, me­đu­tim, uči­ni­će­mo sve da ih po­no­vo po­be­di­mo.

Revanš između Srbije i Poljske zakazan je za sutra: u Zrenjaninu, u „Kristalnoj dvorani” (18.00), takođe – uz besplatan ulaz

Denis Ramić – jedan od Orlova koji uvek ostavlja srce na parketu! I, sada, pun optimizma:

– Po­zi­vam pu­bli­ku da is­pu­ni dvo­ra­nu u Pan­če­vu, ovo nam je pr­vi put ove go­di­ne da igra­mo u Sr­bi­ji. Že­li­mo da se pred­sta­vi­mo u le­pom sve­tlu i sa­vla­da­mo kva­li­tet­nu Polj­sku.

Bo­je Sr­bi­je ve­če­ras će bra­ni­ti: gol­ma­ni Mi­o­drag Ak­sen­ti­je­vić i Ja­kov Vu­lić i igra­či Mla­den Ko­cić, Mi­loš Si­mić, Dra­gan To­mić, Ste­fan Ra­kić, Vla­dan Ve­sić, De­nis Ra­mić, Jo­van La­za­re­vić, Mar­ko Pr­šić, Uroš Kra­snić, Kri­sti­jan Ra­din, Mar­ko Ra­do­va­no­vić i Stra­hi­nja Pe­trov.

Orlovi su se ju­če u Zre­nja­ni­nu dru­žili sa An­dri­jom Ge­rićem, našim pro­sla­vlje­nim od­boj­kašem, iz­me­đu osta­log – zlatnim na OI u Sid­ne­ju 2000. Sportski psiholog i mentalni trener na poziv prijatelja Go­ra­na Ivan­či­ća održao je re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma pre­da­va­nje

Srbija i Poljska su kroz istoriju, počevši od 1998, sedam puta odmerili snage, uz apsolutnu dominaciju Orlova: šest pobeda i remi


Naslovna: Dragan Tomić i Denis Ramić Foto: I. Gačić