Павићевић: Нема града у Србији који не би желео Бразилу да буде домаћин!

Вест да ће Бразил 10. и 12. априла 2019. да гостује у Србији креирала је општенародно весеље и консензус међу овдашњим љубитељима футсала: „Морамо да присуствујемо спектаклу (пута 2)!”

А, знате ли ко је најзаслужнији за долазак Кариока, односно, што ће деценијски сан да на делу видимо мајсторе са Копакабане да постане јава?

Без сумње, Бојан Павићевић, координатор за футсал ФСС!

– По­сле Пор­ту­га­ла, Ру­си­је, Шпа­ни­је и Ира­на, игра­ће­мо и са Бра­зи­лом. Потписали смо уговор, ус­хи­ћен сам, ком­пле­ти­ра­ће­мо при­ја­тељ­ске утак­ми­це са пет нај­ја­чих свет­ских ре­пре­зен­та­ци­ја у са­мо го­ди­ну да­на – рекао је Павићевић у интервјуу за Спортски журнал.

До сада, највећа препрека био је новац, али…

– Тач­но, Ка­ри­о­ке су ску­пе, али на ру­ку нам иде чи­ње­ни­ца да су већ уго­во­ри­ли до­ла­зак у Евро­пу – по­сле нас игра­ће и с Пољ­ском. Отуд, при­ста­ли су на по­ла це­не, ве­руј­те, та шан­са се не про­пу­шта!

Орлови ће непосредно после Бразила, 15. и 16. априла, као домаћини имати и два контролна меча против Белгије

Легендарни капитен наше репрезентације изразио је захвалност руководству ФСС што је имало слуха за његову иницијативу с радним насловом „Футсал магија у Србији” и додао:

– Где ће­мо да игра­мо с Бра­зи­лом? Твр­дим да не­ма гра­да у Ср­би­ји ко­ји не би же­лео да им бу­де до­ма­ћин! Раз­ми­сли­ће­мо, пре­ми­јер­ни пред­лог је да то бу­ду Бе­о­град и Ниш, ма­да, глав­ни град је ма­ло спе­ци­фи­чан, има пу­но са­др­жа­ја, али, уз пра­ву ре­кла­му, не сум­њам да би „пот­пи­сао” спек­такл.

Изабраници селектора Горана Иванчића 3. и 4. децембра гостоваће Шпанији, док ће 4. и 5. фебруара бити домаћини Ирану, у Лозници и Шапцу

Координатор за футсал ФСС изнео је још један занимљив податак, од изузетног значаја за априлске празнике:

– Бра­зил у Ср­би­ју до­ла­зи у нај­ја­чем са­ста­ву!

Бојан Павићевић је чврсто уверен, рекли бисмо – с разлогом, да ће Орлови достојно да се супротставе четвороструком прваку света:

– Два три­јум­фа про­тив Пољ­ске, у Пан­че­ву (4:3) и Зре­ња­ни­ну (3:1), по­ка­за­ли су да смо на пра­вом пу­ту. При­ка­за­ли смо мо­жда и нај­бо­ље пар­ти­је у по­след­њих не­ко­ли­ко година.


Ор­ли­ћи после двомеча са Мађарима дочекују Шпанију

Омла­дин­ска ре­пре­зен­та­ци­ја Ср­би­је (U19) у ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма за ЕП у Летонији 2019. игра­ће у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни, од 26. до 31. мар­та 2019, са до­ма­ћи­ном, Пор­ту­га­лом и Мол­да­ви­јом.

Пре тога, Орлиће очекују две при­ја­тељ­ске утак­ми­це против Ма­ђа­рске, 24. и 25. но­вем­бра, у Су­бо­ти­ци и Се­ге­ди­ну и новитет – изабраници селектора Владимира Јовановића 15. и 16. ја­ну­а­ра дочекаће Шпа­ни­ју.