ОРЛОВИ ВЕЋ У ШПАНИЈИ: Тестови са Црвеном фуријом у понедељак и уторак

Ре­пре­зен­та­ци­ја Ср­би­је отпутовала је јуче на Иберијско полуострво, спремна да демонстрира умеће 3. и 4. децембра у пријатељским утакмицама са Шпанијом, у Ал­ка­зар де Сан Ху­а­ну (20.30) и Вал­де­пе­ња­су (19.00), у про­вин­ци­ји Си­у­дад Ре­ал.

Се­лек­то­р Го­ра­н Иван­чи­ћ за ду­е­ле са Цр­ве­ном фу­ри­јом рачуна на 14 футсалера:

гол­ма­ни

Ми­о­драг Ак­сен­ти­је­вић (Тју­мен, Ру­си­ја)

Ја­ков Ву­лић (Но­ва Па­зо­ва)

игра­чи

Мла­ден Ко­цић (Тју­мен, Ру­си­ја)

Ми­лош Си­мић (Ха­ла­даш, Ма­ђар­ска)

Дра­ган То­мић (Банк ов Беј­рут, Ли­бан)

Сте­фан Ра­кић (Мо­стар СГ, БиХ)

Вла­дан Ве­сић (Мо­стар СГ, БиХ)

Јо­ван Ла­за­ре­вић (Бу­ри­њо­са, Пор­ту­га­л)

Мар­ко Пр­шић (Сла­ви­ја Праг, Че­шка)

Кри­сти­јан Ра­дин (Ди­на­мо К, Фин­ска)

Де­нис Ра­мић (Ли­ти­ја, Сло­ве­ни­ја)

Ми­лош Стој­ко­вић (Фу­ту­ре нет, Сло­ве­ни­ја)

Стра­хи­ња Пе­тров (ФОН)

Мар­ко Ра­до­ва­но­вић (без клу­ба)

У стручном штабу, поред селектора Горана Иванчића, налазе се и тре­не­ри Вој­кан Вук­ми­ро­вић и Вла­ди­мир Јо­ва­но­вић, др Ми­ро­слав Ни­ко­лић, фи­зи­о­те­ра­пе­ут Ми­ша Ма­те­јић, еко­ном Не­ма­ња Па­при­ца и тим-менаџер Игор Га­чић

Орлови су се окупили у четвртак, 29. новембра, у Спортском Центру ФСС у Старој Пазови, вредно су тренирали и у петак и суботу ујутро, да би јуче, у 15.30, са београдског аеродрома, преко Франкфурта, одлетели за Мадрид, одатле аутобусом продужили за Ал­ка­зар де Сан Ху­ан. Наравно, данас су вежбали на месту одигравања првог дуела…

На челу српске делегације у Шпанији је ко­ор­ди­на­тор за фут­сал ФСС Бо­јан Па­ви­ће­вић, ту су и ко­ме­сар за су­ђе­ње Рај­ко Ка­та­нић, ар­би­тар Пе­тар Ра­дој­чић и се­лек­тор жен­ске ре­пре­зен­та­ци­је Де­јан Ма­јес

Иначе, о снази репрезентације Шпаније довољно казује податак да је двоструки светски и седмоструки европски првак!

Насловна: Репрезентација Србије пред почетак тренинга у Алказар де Сан Хуану Фото: ФСС