ИВАНЧИЋ ОКУПИО ОРЛОВЕ: Са Хрватима за викенд без публике

Ре­пре­зен­та­ци­ја Ср­би­је у суботу и недељу одиграће две пријатељске утакмице затвореног типа против Хрватске, у Спорт­ском цен­тру ФСС, у Ста­рој Па­зо­ви.

Орлови су се окупили у четвртак у бе­о­град­ском хо­те­лу „М”, већ синоћ одрадили тренинг у „Шумицама”, док ће данас два пута на паркет – у Старој Пазови и у Хали Спортова.

Се­лек­тор Го­ран Иван­чић по­звао је 16 игра­ча, ме­ђу­тим, за од­су­ство по­сле на­пор­не се­зо­не за­мо­лио је гол­ман Ми­о­драг Ак­сен­ти­је­вић, шам­пи­он Ру­си­је са Тју­ме­њом. Струч­ни штаб му је изашао у сусрет

СПРЕМНИ: Кристијан Радин и Стефан Ракић

Ср­би­ју ће про­тив Хр­ват­ске представљати:

гол­ма­ни

Мирзa Хoт (Нoви Пaзaр)

Влaдaн Кoљaјић (Eкoнoмaц)

игра­чи

Мар­ко Пр­шић (Славија П, Чешка)

Мар­ко Ра­до­ва­но­вић (Сла­ви­ја П, Че­шка)

Вла­дан Ве­сић (Мостар СГ, БиХ)

Јо­ван Ла­за­ре­вић (Мо­стар СГ, БиХ)

Де­нис Ра­мић (Ли­ти­ја, Сло­ве­ни­ја)

Ми­лош Си­мић (Ха­ла­даш, Ма­ђар­ска)

Сте­фан Ра­кић (Им­пе­ри­јал, Ру­му­ни­ја)

Кри­сти­јан Ра­дин (Ди­на­мо К, Фин­ска)

Ни­ко­ла Ма­ти­је­вић (Еко­но­мац)

Ни­но­слав Алек­сић (Нови Пазар)

Ми­лан Му­тав­џић (Но­ви Па­зар)

Ве­ро­љуб Ву­ка­ди­но­вић (Калча)

Алек­сан­дар Па­вло­вић (Кал­ча)

СТРУЧНИ ШТАБ: Селектор Горан Иванчић, тренери Војкан Вукмировић, Владимир Јовановић, Бојан и Алекса Антонић, др Ми­ро­слав Ни­ко­лић, фи­зи­о­те­ре­пе­ут Ми­ша Ма­те­јић и тим ме­на­џер Игор Га­чић

СТРУКА УОЧИ ТРЕНИНГА У ШУМИЦАМА: Игор Гачић, Алекса Антонић, Миша Матејић, др Мирослав Николић, Војкан Вукмировић, Горан Иванчић, Владимир Јовановић и Зоран Лекић

Скренимо пажњу: утакмице са Коцкастима су контролног карактера и биће одигране без присуства публике!

Србију у септембру очекују два теста на гостовању Холандији, док је од 22. до 27. ок­то­бра у Фран­цу­ској на про­гра­му ква­ли­фи­ка­ци­о­ни тур­нир Гру­пе 6 за од­ла­зак на СП у Ли­тва­ни­ји 2020 (поред домаћина, ри­ва­ли су нам и Бел­ги­ја и Швај­цар­ска).

РАДНО У ШУМИЦАМА: Селектор Иванчић са изабраницима

Симић стигао као вицешампион

Милош Симић се са даном закашњења прикључио репрезентацији: у четвртак увече бодрио је клупске другове у петој, одлучујућој утакмици плеј-офа Мађарске, на жалост, његов Халадаш поражен је на гостовању Бе­ре­ти­уј­фа­луу 1:5, уз напомену: наш ас није играо због црвеног картона у претходном мечу.

Ина­че, од Ср­ба ле­ги­о­на­ра титулама су се оки­ти­ли Миодраг Аксентијевић и Младен Коцић у Русији, Вла­дан Ве­сић и Јо­ван Ла­за­ре­вић у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни, Дра­ган То­мић и Сло­бо­дан Рај­че­вић у Ли­ба­ну (тренутно се спремају са Банк ов Бејрутом за учешће у Азијској Лиги шампиона), Кри­сти­јан Ра­дин у Фин­ској и Сте­фан Ра­кић у Ру­му­ни­ји.

ВИЦЕШАМПИОНИ МАЂАРСКЕ: Халадаш и Милош Симић са сребрним медаљама Фото: Фејсбук

Фотографије: ФСС / И. Г.