ТРЕНЕРСКА ВРТЕШКА: Смиљанић у Земуну, Вукмировић у Винтер спорту

У „летњој пијаци” нису актуелни искључиво трансфери играча, већ, осврт у прошлост нас учи – и тренерска вртешка.

Према писању „Спортског журнала”, два клуба Прве лиге добила су нове шефове струке: Земун Само право и Винтер спорт.

Да­ни­јел Сми­ља­нић, ду­гого­ди­шњи члан струч­ног шта­ба ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је у доба се­лек­то­ровања Аце Ко­ва­че­ви­ћа, пре­у­зео је Земунце – повратнике у елиту.

ЗЕМУНАЦ: Данијел Смиљанић Фото: Јутјуб

Срећ­ни смо што нам се при­дру­жио Дени Сми­ља­нић. Ве­ли­ку за­хвал­ност ду­гу­је­мо про­шло­го­ди­шњем тре­не­ру Јан­чев­ском, на­ста­ви­ће као играч у клу­бу. Са по­сто­је­ћим ка­дром, уз ма­ло но­вај­ли­ја, ус­пе­ће да нас од­ве­де до плеј-офа (пред­сед­ник Ми­ро­слав Мар­ја­но­вић)

У међувремену, на клупу Винтер спорта сео је Војкан Вукмировић, такође, својевремено репрезентативац, тренутно најближи сарадник селектора Горана Иванчића међу Орловима. Иначе, наследио је Милоша Тодоровића.

У НИШУ: Војкан Вукмировић Фото: Јутјуб

За­до­вољ­ство је што смо у мо­гућ­но­сти да поч­не­мо са­рад­њу са про­ве­ре­ним струч­ња­ком Вук­ми­ро­ви­ћем, про­шле го­ди­не тре­не­ром дру­го­по­ла­си­ра­ног ти­ма Дру­ге ли­ге Зу­фа. Ко­ли­ко вре­ди, нај­бо­ље све­до­чи по­да­так да је пр­ви Иванчићев по­моћ­ник (председник Иви­ца Ни­ко­лић)