TRENERSKA VRTEŠKA: Smiljanić u Zemunu, Vukmirović u Vinter sportu

U „letnjoj pijaci” nisu aktuelni isključivo transferi igrača, već, osvrt u prošlost nas uči – i trenerska vrteška.

Prema pisanju „Sportskog žurnala”, dva kluba Prve lige dobila su nove šefove struke: Zemun Samo pravo i Vinter sport.

Da­ni­jel Smi­lja­nić, du­gogo­di­šnji član struč­nog šta­ba re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je u doba se­lek­to­rovanja Ace Ko­va­če­vi­ća, pre­u­zeo je Zemunce – povratnike u elitu.

ZEMUNAC: Danijel Smiljanić Foto: Jutjub

Sreć­ni smo što nam se pri­dru­žio Deni Smi­lja­nić. Ve­li­ku za­hval­nost du­gu­je­mo pro­šlo­go­di­šnjem tre­ne­ru Jan­čev­skom, na­sta­vi­će kao igrač u klu­bu. Sa po­sto­je­ćim ka­drom, uz ma­lo no­vaj­li­ja, us­pe­će da nas od­ve­de do plej-ofa (pred­sed­nik Mi­ro­slav Mar­ja­no­vić)

U međuvremenu, na klupu Vinter sporta seo je Vojkan Vukmirović, takođe, svojevremeno reprezentativac, trenutno najbliži saradnik selektora Gorana Ivančića među Orlovima. Inače, nasledio je Miloša Todorovića.

U NIŠU: Vojkan Vukmirović Foto: Jutjub

Za­do­volj­stvo je što smo u mo­guć­no­sti da poč­ne­mo sa­rad­nju sa pro­ve­re­nim struč­nja­kom Vuk­mi­ro­vi­ćem, pro­šle go­di­ne tre­ne­rom dru­go­po­la­si­ra­nog ti­ma Dru­ge li­ge Zu­fa. Ko­li­ko vre­di, naj­bo­lje sve­do­či po­da­tak da je pr­vi Ivančićev po­moć­nik (predsednik Ivi­ca Ni­ko­lić)