ЖРЕБ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО: Србија у квалификације из првог шешира

Жреб ква­ли­фи­ка­ци­о­них гру­па за Европ­ско пр­вен­ство у Холандији 2022. биће одржан 2. септембра, у швајцарском Ниону.

Сјајна вест: репрезентација Србије, са коефицијентом 2012.29, дочекаће га на високом петом месту УЕФА листе, у првом шеширу!

Испред Орлова су само Шпанија, Португал, Русија и Казахстан, иза Азербејџан, Хрватска и Италија.

Доказ да смо кроз прошлост радили праве ствари!

Квалификације имају нови изглед: биће формирано осам група са по четири репрезентације и играће се по двокружном бод систему, први пут у историји код куће и на страни

У октобру, у плеј-офу, 14 репрезентација надметаће се за преосталих седам места у квалификацијама. Тренутно, сигурно место у четвртом шеширу има једино Норвешка.

Квалификације ће почети у децембру 2020, наставиће се у фебруару, марту и априлу 2021.


ПР­ВИ ШЕ­ШИР

 1. Шпа­ни­ја (2204.05)
 2. Пор­ту­га­л (2116.63)
 3. Ру­си­ја (2098.09)
 4. Ка­зах­стан (2073.31)
 5. СРБИЈА (2012.29)
 6. Азер­беј­џан (1990.74)
 7. Хр­ват­ска (1958.36)
 8. Ита­ли­ја (1928.48)

ДРУ­ГИ ШЕ­ШИР

 1. Укра­ји­на (1896.73)
 2. Че­шка (1872.79)
 3. Сло­ве­ни­ја (1823.76)
 4. Ру­му­ни­ја (1790.86)
 5. Ма­ђар­ска (1771.06)
 6. Фран­цу­ска (1717.83)
 7. Фин­ска (1715.79)
 8. Сло­вач­ка (1699.14)

ТРЕ­ЋИ ШЕ­ШИР

 1. Бе­ло­ру­си­ја (1682.79)
 2. Босна и Херцеговина (1669.03)
 3. Пољ­ска (1643.06)
 4. Бел­ги­ја (1635.43)
 5. Гру­зи­ја (1627.16)
 6. Ле­то­ни­ја (1470.15)
 7. Мол­да­ви­ја (1454.56)
 8. Ал­ба­ни­ја (1336.15)

ЧЕ­ТВР­ТИ ШЕ­ШИР

 1. Нор­ве­шка 1319.69
 2. Тур­ска / Грч­ка
 3. Сан Ма­ри­но / Дан­ска
 4. Изра­ел / Ки­пар
 5. Швај­цар­ска / Не­мач­ка
 6. Ен­гле­ска / С. Ма­ке­до­ни­ја
 7. Бу­гар­ска / Јер­ме­ни­ја
 8. Цр­на Го­ра / Ли­тва­ни­ја