КРАЈ ЈЕДНЕ ЕРЕ: Економац без Дугалића, Веселиновић нови председник

Верољуб Дугалић више није председник Економца!

На последњој седници Управног одбора за новог челника трофејног клуба изабран је Петар Веселиновић, такође – професор и доктор, декан Економског факултета Универзитета у Крагујевцу.

Дефинитивно, крај једне ере, у години кад Шумадинци обележавају две деценије постојања (основани 2000).

Економац је под Дугалићевим руководством освојио 11 титула (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) и пет купова (2013, 2014, 2017, 2018, 2019)

Професор др Петар Веселиновић је уз Економац од настанка, 2015. био је председник и ФК Раднички 1923.

Су­о­че­ни смо са те­шком фи­нан­сиј­ском си­ту­а­ци­јом и ни­смо у мо­гућ­но­сти да ре­ги­стру­је­мо но­ве игра­че, под ка­зном смо УЕФА због не­из­ми­ре­них оба­ве­за. Циљ је оп­ста­нак у ели­ти, по­ла­га­ње осно­ве за зна­чај­но ви­ше до­ме­те и до­сти­за­ња ста­ре сла­ве (Ве­се­ли­но­вић у разговору за Спортски Журнал)

Економац, тренутно, има свега 12 играча, тренер је клупска легенда и дугогодишњи репрезентативац Видан Бојовић. Крагујевчани тренирају по Шумарицама и околним теренима, за седам дана планиран је улазак у халу.

По­ку­ша­ћу да се са­ста­нем са но­вим гра­до­на­чел­ни­ком Кра­гу­јев­ца и Сла­ви­шом Ко­ке­зом, пред­сед­ни­ком ФСС. Еко­но­мац ни­је са­мо бренд Кра­гу­јев­ца и Ср­би­је, већ и Евро­пе и за­слу­жу­је да му у овом те­шком тре­нут­ку по­мог­ну све по­ли­тич­ке и спорт­ске струк­ту­ре у др­жа­ви (Веселиновић)


КЛУБ У БЛОКАДИ, ИГОР И ДИВАНЕИ ТРАЖЕ НОВАЦ

Према писању Спортског журнала, Економац је у минут до 12 послао пријаву ФСС за учешће у предстојећој сезони.

Крагујевчани неће моћи до да­љег да ре­ги­стру­ју но­ве игра­че: Бра­зи­лци Ди­ва­неи и Игор, услед дуга и  не­из­ми­ре­них оба­ве­за клу­ба пре­ма њи­ма, обра­ти­ли су се УЕФА, ко­ја је пре­су­ди­ла у њи­хо­ву ко­рист.