ФОН НАПУСТИО И ВУЛИЋ: Председник Ђоковић најављује новог тренера и не одриче се трофеја

Шампионски тим ФОН-а, из дана у дан, постаје прошлост: јесењи првак у уводу 2022. године све се више осипа.

После Марка Радовановића, Дениса Рамића и Лазара Милосављевића, Београђане је напустио још један репрезентативац – голман Јаков Вулић.

Професор др Александар Ђоковић, председник ФОН-а, у разговору за Спортски журнал покушао је да објасни изненадну ситуацију:

– Про­це­на је да не мо­же­мо да од­го­во­ри­мо фи­нан­сиј­ским оба­ве­за­ма ко­је су се ве­зи­ва­ле за по­ме­ну­те игра­че. Нео­збиљ­но би би­ло да на­ста­ви­мо са­рад­њу и да уско­ро до­ђе­мо у си­ту­а­ци­ју ка­шње­ња ис­пла­та и про­у­зро­ку­је­мо до­дат­не про­бле­ме. Мом­ци ни­су за­слу­жи­ли та­ко не­што, пре­до­че­не су им на­ше (не)мо­гућ­но­сти и ни­смо же­ле­ли ни­ко­ме од њих да пра­ви­мо про­бле­ме у из­бо­ру сре­ди­не, за­хвал­ни смо им на про­су­том зно­ју за клуб.


ФОН је, поред четворице важних играча, у међувремену остао и без тренера Борка Суруџића, који је после 53 дана напустио клупу лидера Прве лиге


Ђоковић, ипак, има план и верује у лепше дане:

– При­пре­ме за на­ста­вак пр­вен­ства по­че­ће 12. или 14. ја­ну­а­ра, до та­да мо­ра­мо да иза­бе­ре­мо тре­не­ра. Упра­жње­на ме­ста у играчком кадру би­ће по­пу­ње­на дру­гим мом­ци­ма ко­је у да­тој си­ту­а­ци­ји мо­же­мо да до­ве­де­мо. Ве­ро­ват­но да нас мно­ги ви­ше не ви­де као фа­во­ри­те у бор­би за ти­ту­лу, али још смо је­се­њи пр­ва­ци, бра­ни­мо тро­феј и те на­сло­ве не­ће­мо тек та­ко да пре­пу­сти­мо.


Слободан Рајчевић није напустио ФОН, иако има понуде из Србије и из иностранства


Насловна: проф. др Александар Ђоковић, председник ФОН-а Фото: Инстаграм