ПАВИЋЕВИЋ: Надам се да ће Лазаревић бити спреман за другу утакмицу

Репрезентација Србије од 8. јануара у Спортском центру ФСС, у Старој Пазови, спроводи завршне припреме за Европско првенство у Холандији (19. јануар – 6. фебруар) и утакмице у Групи А, у Амстердаму, са Португалом (19.1. у 17.30), Украјином (23.1. у 14.30) и селекцијом домаћина (28.1. у 20.30).

Селектор Дејан Мајес окупио је 16 репрезентативаца, уз обавезу да коначан списак, са 14 Орлова, достави УЕФА до суботе, 15. јануара.

Одлазак у Холандију предвиђен је за дан касније.


Било је планирано да Србија 10. и 12. јануара угости Мароко у Шапцу и Лозници, али су контролне утакмице отказане јер је скоро половина репрезентативаца шампиона Африке позитивна на ковид 19


Бојан Павићевић, директор ФСС за футсал и женски фудбал, у интервјуу Спортском журналу говорио је о најновијим дешавањима у табору Орлова и очекивањима пред Европско првенство:

– Добићемо смернице Владе Холандије и УЕФА – одређена правила по­на­ша­ња у сми­слу пре­вен­ти­ве и за­шти­те од ко­ро­на­ви­ру­са. Нај­ве­ће шан­се су да то бу­де та­ко­зва­ни „ба­лон“ си­стем, стрикт­но ре­ла­ци­ја хо­тел – ха­ла, без мо­гућ­но­сти иска­ка­ња из тог ре­жи­ма. Оста­је да се ви­ди да ли ће би­ти до­зво­ље­но при­су­ство пу­бли­ке, ин­фор­ма­ци­је го­во­ре да је мно­го ула­зни­ца про­да­то, Хо­лан­ди­ја је до 15. ја­ну­а­ра у „лок­да­у­ну“. Без об­зи­ра што број­ке вр­то­гла­во ра­сту, сматрам да не­ће до­ћи до од­ла­га­ња так­ми­че­ња као не­ке крај­ње ва­ри­јан­те.


Пласман у четвртфинале ЕП обезбедиће по два најбоља тима из сваке од четири групе


Павићевић је познатом футсал новинару Ивану Павловићу истакао:

– Не­ра­зу­мљи­во је да у про­то­кол иду 12 игра­ча и дво­ји­ца гол­ма­на, а не 14+2, као што је био слу­чај на Свет­ском пр­вен­ству. Не­ће­мо мо­ћи да ра­чу­на­мо на Ми­ло­ша Стој­ко­ви­ћа, игра у жи­вот­ној фор­ми, али не­ма сре­ће, у Ли­тав­ни­ји је од­и­грао са­мо је­дан меч. На­да­мо се да ће Јо­ван Ла­за­ре­вић ус­пе­ти да се опо­ра­ви у до­вољ­ној ме­ри и да ће­мо од дру­ге утак­ми­це у Ам­стер­да­му мо­ћи да ра­чу­на­мо на ње­га. Од ра­ни­је не­до­ста­је ка­пи­тен Ми­лош Си­мић, ис­ку­сни гол­ман Ми­о­драг Ак­сен­ти­је­вић је бес­по­треб­но до­био цр­ве­ни кар­тон у ду­е­лу са Португалом у Ли­тва­ни­ји, та­ко да ни ње­га не­ће би­ти.


Португал, светски првак и противник Орлова на отварању ЕП у Амстердаму, за разлику од Мондијала у Литванији играће без Рикардиња који је завршио каријеру


Легендарни капитен Орлова је закључио:

– Да смо у не­кој нор­мал­ни­јој си­ту­а­ци­ји и ком­плет­ном са­ста­ву би­ли бисмо спо­соб­ни да осво­ји­мо ме­да­љу, али и овако ћемо да пружимо максимум, па…

Познајући квалитет Србије и наш чувени инат, све је могуће!