СИМИЋ ПОРУЧУЈЕ: Очекујем пријатне вести из Холандије

Репрезентација Србије на Европском првенству у Холандији била би много јача да је предводи Милош Симић, дугогодишњи члан и капитен државног тима.

Крагујевчанин се у родном граду опоравља од тешке повреде зарађене прошлог пролећа у дресу шампиона Мађарске Халадаша и, наравно, прати све шта се догађа са Орловима.

– Из­о­стан­ци ми те­шко па­да­ју, ве­ли­ка је част игра­ти за ре­пре­зен­та­ци­ју, по­го­то­во на та­ко ве­ли­ким так­ми­че­њи­ма и још но­си­ти ка­пи­тен­ску тра­ку. У кон­так­ту сам са се­лек­то­ром Де­ја­ном Ма­је­сом, са­и­гра­чи­ма и љу­ди­ма из ФСС, сви да­ју до­при­нос мом опо­рав­ку. Ве­ру­јем у мом­ке, ду­го сам са њи­ма де­лио свла­чи­о­ни­цу, до­бро и зло, знам њи­хо­ве до­ме­те, из­ве­сно је да мо­гу мно­го. Ве­ру­јем у ле­пе ве­сти из Хо­лан­ди­је – истакао је Ми­лош Си­мић у интервјуу за Спортски журнал.Симић је познатом футсал новинару Ивану Павловићу говорио и о процесу рехабилитације:

– У по­чет­ку ни­је де­ло­ва­ло да ће то би­ти озбиљ­на по­вре­да, све се сво­ди­ло на зад­њу ло­жу. Би­ло је то 10. ма­ја, од­ре­ђе­на је де­се­то­днев­на па­у­за, па сам се вра­тио тре­на­жном про­це­су. То­ком тре­ћег тре­нин­га и по­сле од­ре­ђе­не крет­ње до­шло је до бо­ла и ма­лог ото­ка у пре­де­лу ко­ле­на. Ул­тра­звуч­ни на­лаз је био уре­дан, али про­блем је по­сто­јао. Маг­нет­на ре­зо­нан­ца ука­зи­ва­ла је на пар­ци­јал­ни, док је тек ар­тро­ско­пи­јом по­твр­ђе­но пу­ца­ње пред­њег укр­ште­ног ли­га­мен­та на два ме­ста, нај­го­ра оп­ци­ја. Опе­ри­сан сам 29. ју­на код др Ма­ти­ћа у Кра­гу­јев­цу.


ХВАЛА ХАЛАДАШУ, ЖЕЛИМ ДА ОСТАНЕМ

Милош Симић не заборавља:

– Не­мам ре­чи да се за­хва­лим љу­ди­ма из Ха­ла­да­ша на раз­у­ме­ва­њу и све­му што су учи­ни­ли за ме­не. Оп­хо­де се пре­ма ме­ни као да све вре­ме играм, имам уго­вор до ле­та, са мо­гућ­но­шћу про­ду­же­ња на још го­ди­ну. Же­лим да оста­нем у та­квој сре­ди­ни, осво­ји­ли смо ти­ту­лу, тре­нут­но смо пр­ви, са ам­би­ци­ја­ма да од­бра­ни­мо при­мат и по­но­во за­и­гра­мо у Ли­ги шам­пи­о­на.


СА ОРЛИЋИМА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Дугогодишњи репрезентативац претходних дана могао је да се увери у сјајан рад омладинске репрезентације Србије на припремама у Врњачкој Бањи:

– Се­лек­то­р Мар­ко Га­ври­ло­ви­ћ же­лео је да се при­дру­жим и да упо­ре­до ра­дим на соп­стве­ном про­гра­му опо­рав­ка. У том де­лу ве­ли­ку уло­гу има Алек­сан­дар Ђу­рић, ис­ка­зао је мак­си­мум же­ље, во­ље и зна­ња да опо­ра­вак иде на бо­ље. Не ште­ди се­бе у ра­ду са мном, оба­ви шта има са ре­пре­зен­та­тив­ци­ма и ка­д за­вр­ши по­све­ти се ме­ни – казао је за Спортски журнал Милош Симић.


Насловна: Милош Симић, Игор Гачић и Марко Гавриловић Фото: Фејсбук