ПАВИЋЕВИЋ ПОСЛЕ ЕП: Биће неких потеза, не преко ноћи

Репрезентација Србије такмичење на Европском првенству у Амстердаму завршила је после прве фазе – заузела је последње место у Групи А.

Орлови су поражени од актуелних полуфиналистаПортугала (2:4) и Украјине (1:6), док су једини тријумф остварили против домаћина Холандије (3:2).


Изабраници селектора Дејана Мајеса освојили су исти број бодова као другопласирана Украјина и трећепласирана Холандија (3), али су на додатној мини-табели имали најслабији скор


Бојан Павићевић, директор ФСС за футсал и женски фудбал, у интервјуу Спортском журналу анализирао је учешће Србије на ЕП:

– Циљ у по­след­њих пет го­ди­на био је да се на­ђе­мо на сва­ком ве­ли­ком так­ми­че­њу и то смо ис­пу­ни­ли. Оче­ки­ва­ња су опет би­ла дру­га­чи­ја, ни­ша­ни­ли смо ме­да­љу на не­ком од ових тур­ни­ра, али… На СП у Литванији би­ли смо без тро­ји­це зна­чај­них игра­ча, Пор­ту­гал­ци су нас и у том са­ста­ву једва победили и по­ста­ли пр­ва­ци. До­бра стра­на би­ла је што су мом­ци схва­ти­ли да има­ју ква­ли­тет за осва­ја­ње ме­да­ља.


Репрезентацију су уочи ЕП пратили бројни пехови – Милош Симић и Милош Стојковић нису могли да играју због повреда, Јован Лазаревић се нашао на списку учесника уз наду да би могао да заигра против Украјине, али ни то се није догодило


Павићевић наставља:

– Има­ли смо у пла­ну не­ке игра­че по­пут Ми­лов­ца и Ра­ди­на, ко­ји су мо­гли да за­и­гра­ју у од­ре­ђе­ним тре­ну­ци­ма, али и на њих ни­смо мо­гли да ра­чу­на­мо. Ко­цић, то­ком це­лог де­цем­бра, ни­је био у тре­на­жном про­це­су због по­вре­де, ко­ју је об­но­вио већ на пр­вом тре­нин­гу у Ста­рој Па­зо­ви. Не­што слич­но до­го­ди­ло се са Алек­си­ћем, та­ман ка­д је иза­шао из сед­мо­днев­не па­у­зе због по­вре­де по­твр­ђе­но му је при­су­ство ви­ру­са, та­ко да је по­сле 14 да­на „од­мо­ра“ до­шао пред ду­ел са Укра­ји­ном. Здравствених про­бле­ма имао је и То­мић, на по­че­так при­пре­ма до­шао је са брон­хи­ти­сом, од­су­ство­вао је 12 да­на. И по­ред све­га кре­ну­ли смо с на­дом да смо ко­нач­но за­вр­ши­ли са пе­хо­ви­ма, али ни­је би­ло та­ко.


По доласку Орлова у Амстердам позитиван на тесту на коронавирус био је Слободан Рајчевић, што је аутоматски значило и изолацију његовог цимера Николе Матијевића


Легендарни капитен Србије наглашава:

– Ово­ли­ки број пе­хо­ва ни­сам до­жи­вео то­ком ка­ри­је­ре. Ви­де­ло се и у ме­чу са Хо­лан­ди­јом да је Рај­че­вић кључ­ни играч ове ге­не­ра­ци­је, во­ђа на те­ре­ну. У та­квим окол­но­сти­ма мо­ра­ли смо да се осло­ни­мо на де­би­тан­та Ва­си­ћа, ко­ји је у пот­пу­но­сти ис­пу­нио оче­ки­ва­ња. Ве­ћ у пр­вом ме­чу до­би­о ­је уда­рац у зглоб, мо­рао је да игра под бло­ка­да­ма, као и То­мић.


Репрезентација Србије је против Украјине доживела најтежи пораз на великим такмичењима и један од највећих у историји


Павићевић се враћа на меч који је по свим параметрима требало да се заврши другачије:

– Има­ли смо са­мо че­тво­ри­цу здра­вих игра­ча. При­пре­ме су од­ра­ђе­не ка­ко тре­ба, из­вр­ше­не по­треб­не ана­ли­зе, али не мо­гу да бу­дем ја­сан и ка­жем шта се до­го­ди­ло. За не­што ви­ше од две де­це­ни­је у фут­са­лу ово ми је нај­те­жи по­раз, уз онај од Ру­му­ни­је на на­шем те­ре­ну у ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма, али та­да ни­сам био део ре­пре­зен­та­тив­не при­че. Испоставило се да нам је од­го­ва­рао и не­ре­шен ис­ход, по­сед лоп­те био је 75 од­сто у на­шу ко­рист, као и однос шу­те­ва на гол, а на кра­ју смо по­ра­же­ни! Не­ка­да се то та­ко јед­но­став­но де­си, на­ма у нај­го­рем тре­нут­ку. Ути­сак је де­ли­мич­но по­пра­вљен по­бе­дом у су­сре­ту са Хо­лан­ди­јом, убе­ђен сам да би дру­га­чи­ја при­ча би­ла да смо мо­гли да ра­чу­на­мо на све сна­ге.


Србија је ЕП завршила на 12. месту, мањи број бодова од нас освојиле су четири репрезентације: Словенија и Италија (2), Пољска (1) и Босна и Херцеговина (0)


Први човек српског фудбала загледан је у будућност: следеће СП је за три, ЕП чак за четири године:

– Из­ву­кли смо не­ке по­у­ке, али смо с дру­ге стра­не још „вру­ћи“. Сти­ца­јем окол­но­сти ни­смо ус­пе­ли да ре­а­ли­зу­је­мо све што смо же­ле­ли, увек нам је не­до­ста­ја­ла ни­јан­са. Не­ке гре­шке ску­по су нас ко­шта­ле, оста­је да на ми­ру раз­мо­три­мо сва де­ша­ва­ња. Би­ће не­ких по­те­за, не­ма­мо ту вр­сту им­пе­ра­ти­ва да мо­ра­мо не­што да ра­ди­мо пре­ко но­ћи, има вре­ме­на – закључио је Бојан Па­ви­ће­вић интервју за Спортски журнал и разговор са познатим футсал новинаром Иваном Павловићем.


Фото: ФСС